ÚVODNÍ STRANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTÁŘSKÉ SLUŽBY


Osvědčování

Dle ustanovení § 72 zákona číslo 358/1992 Sb., notářského řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, notář osvědčuje na žádost skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými mohly být způsobeny právní následky.

Notář provádí zejména tato osvědčení:

  • vidimaci
  • legalizaci
  • o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo
  • o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva
  • o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob
  • o tom, že je někdo naživu
  • o jiných skutkových dějích a stavu věcí
  • o prohlášení
  • o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti a podle nařízení Rady o evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení
  • výstupů z informačního systému veřejné správy

(Zdroj textu: www.nkcr.cz)

 

Ověřování

V kterékoliv notářské kanceláři Vám ověří pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti České republiky, Na Děkance 3, 128 10 Praha 2.

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)
Legalizací notář ověřuje, že fyzická osoba před ním v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině se již nacházející před ním uznala za vlastní.

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Neovládá-li notář jazyk, v němž je listina pořízena, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny tlumočníkem. Nestane-li se tak, notář úkon odmítne.

Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině činí odměna notáře 30,-- Kč. JUDr. Ivan Houdek, notář se sídlem v Příbrami, je plátcem 20% daně z přidané hodnoty.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
Notář odmítne vidimaci provést,

a) je-li listinou, z níž je opis pořízen, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřeným opisem nahradit, zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby,

b) jestliže ověřující nezná jazyk, ve kterém je listina, z níž je opis pořízen, vyhotovena, a není předložen její překlad do českého jazyka tlumočníkem, to neplatí, jestliže je před ověřujícím opis této listiny pořízen prostřednictvím kopírovacího zařízení,

c) jsou-li v listině, jejíž shoda s opisem má být ověřena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

d) jestliže se opis doslovně neshoduje s listinou, z níž byl pořízen.

Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.

Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje činí odměna notáře 30,-- Kč. JUDr. Ivan Houdek, notář se sídlem v Příbrami, je plátcem 20% daně z přidané hodnoty.

(Zdroj textu: www.nkcr.cz)