ÚVODNÍ STRANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTÁŘSKÉ SLUŽBY


Co pro Vás může notář udělat?

Jaké je postavení notáře

Notář je osobou s právnickým vzděláním, které stát svěřil některé pravomoci, zejména pravomoc sepisovat tzv. veřejné listiny, přijímat úschovy, osvědčovat právní jednání a skutečnosti atd. Hlavní náplní činnosti notáře je zajišťování právní jistoty pro fyzické i právnické osoby, notář má svou činností předcházet právním sporům. Notář je při výkonu své činnosti nestranný, poskytuje právní rady všem stranám a pomáhá s nalezením smírných řešení.

Listiny sepsané notářem jsou listinami veřejnými, jejich obsah je tedy bez dalšího považován za pravdivý (toto má význam zejména v případě soudního řízení, kdy jsou tyto listiny považovány za věrohodný důkaz). Smlouva sepsaná notářem formou notářského zápisu byla účastníky nepochybně uzavřena ve znění, které je v tomto notářském zápisu obsaženo. Při ověřování podpisu je po připojení ověřovací doložky na listinu nepochybné, že osoba uvedená v ověřovací doložce uvedenou listinu podepsala.

Právě sepisováním notářských zápisů o právních úkonech a o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení, ověřováním podpisů, kopií listin a přijímáním peněz a listin do úschovy přispívá notář k zajištění právní jistoty v občanskoprávních a obchodněprávních vztazích.

 

Kdo může být notářem?

Notář je do svého úřadu jmenován ministrem spravedlnosti po splnění řady podmínek a na základě výsledků konkurzu. Zájemce o notářský úřad musí být bezúhonný, mít vysokoškolské právnické vzdělání, absolvovat pětiletou praxi v notářské kanceláři (obvykle tříletou praxi jako notářský koncipient a po složení notářské zkoušky další praxi jako notářský kandidát) a úspěšně složit notářskou zkoušku. Po splnění uvedených podmínek má zájemce možnost přihlásit se do konkurzu na uvolněný notářský úřad.

Počet notářských úřadů určuje ministr spravedlnosti, notářských úřadů je tedy v každém okrese předem pevně stanovený počet. Pevně stanovený počet notářských úřadů společně s pevně stanovenou výší odměny notáře (a to vyhláškou Ministerstva spravedlnosti) jsou prostředky k zamezení konkurence mezi notáři, což přispívá k zajištění objektivnosti a nestrannosti notářů.

 

Kdy navštívit notáře?

Nejčastěji poskytovanými notářskými službami jsou zakládání obchodních společností a družstev a osvědčování jejich schůzí, sepisování kupních a darovacích smluv, manželských či předmanželských smluv a závětí, ověřování podpisů a kopií listin.

(Zdroj textu: www.nkcr.cz)